Όροι Χρήσης

Γενικές Πληροφορίες

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας της «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΕΒΕ» και τις υποσελίδες αυτής, οι οποίες στο εξής θα καλούνται συλλογικά ως "ιστοσελίδα".

Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερόμενων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της.

Οι παρούσες ιστοσελίδες: www.panagiotou.com.gr καθώς και οι υποσελίδες της, αποτελούν ιδιοκτησία της «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΕΒΕ» και διέπονται από την ελληνική νομοθεσία σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993.

Προσωπικά Στοιχεία Επισκεπτών – Χρηστών της Ιστοσελίδας

Για την περιήγηση επισκεπτών στην ιστοσελίδα, οι επισκέπτες - χρήστες δε χρειάζεται να δηλώσουν κανένα προσωπικό δεδομένο.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρειάζονται κατά την επικοινωνία με την εταιρεία. Η «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΕΒΕ» έχει λάβει κάθε δυνατό μέτρο για τη θεμιτή και νόμιμη τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχουν οι επισκέπτες των ιστοσελίδων της, όπως το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για οποιοδήποτε απορία σχετικά με τους κανόνες εμπιστευτικότητας και την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων, μπορείτε να επικοινωνείτε με το IT Helpdesk στο τηλέφωνο 23210 58081.

Αποκάλυψη Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών - χρηστών προορίζονται αποκλειστικά για ενδοεταιρική χρήση της «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΕΒΕ» και δεν θα αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο.

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες και μόνο μπορεί να αποκαλυφθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών, είναι οι εξής:

α) Εάν υπάρξει σχετική δικαστική απόφαση ή προβλέπεται από τον νόμο ή από τις δικαστικές – εισαγγελικές αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία τους στο πλαίσιο της απονομής της δικαιοσύνης ή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας τους με σκοπό τη βεβαίωση εγκλημάτων,

β) Εάν από τα αρμόδια όργανα της «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΕΒΕ» κριθεί ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία άλλων νόμιμων δικαιωμάτων ή για την αποφυγή προσωπικής ή εταιρικής ζημίας.

Διαθεσιμότητα

Οι επισκέπτες – χρήστες της ιστοσελίδας αναγνωρίζουν το γεγονός ότι οι διαδικτυακές υπηρεσίες της «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΕΒΕ» ενδέχεται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω τεχνικών προβλημάτων ή προβλημάτων του δικτύου. Υπάρχει περίπτωση, να παρουσιαστούν διακοπές στη λειτουργία των υπηρεσιών οι οποίες να οφείλονται σε θέματα υποδομής τα οποία είναι πέρα από το πεδίο ελέγχου και ευθύνης της «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΕΒΕ»

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, οι οποίες ανήκουν σε τρίτους. Οι εξωτερικές αυτές ιστοσελίδες υπόκεινται σε ξεχωριστούς όρους και κανόνες χρήσης - οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΕΒΕ» - και τους οποίους και θα πρέπει οι επισκέπτες να συμβουλεύονται ανεξάρτητα.

Αποδοχή Όρων Χρήσης

Η περιήγηση στην ιστοσελίδα της «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΕΒΕ» και η αποστολή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αυτήν από τους επισκέπτες, σημαίνει αυτομάτως ότι αποδέχονται τους παρόντες όρους χρήσης και ότι συναινούν στην τήρηση και τη θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΕΒΕ», για τους σκοπούς των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ν.2472/1997.